کد خبر: ۲۷۳۳۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۴ - ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ 06 April 2016
علی حاجتی شیمنی
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان


 درچهارسال گذشته تعدادکثیری ازشهروندان خوزستانی بااولین بارش باران پاییزی روانه بیمارستان شدند که بنابه اعلام دستگاههای ذی ربط آمارمراجعین به بیمارستانهاومراکزدرمانی بیش از21هزارنفربوده است.
سالهاست که گازهای ترش همراه بانفت دراغلب مناطق نفت خیزبخصوص درجوارکلان شهراهوازبصورت مشعلها(فلرها)سوزانده میشوندودودناشی ازآنهاروانه محیط میشودوچه بساشهروندان استنشاق نمایند،آلودگی صنایع فولاددیگربرکسی پوشیده نیست همجواری محلات نزدیک به این صنایع ازآلودگی رنج میبرند،آتش زدن مزارع نیشکرنیزدرفصل خودنیزیک نوع آلودگی برای شهروندان اهوازی میباشدجداازآلودگی هوا،برگ وپوشالهای سوخته شده  مزارع نیشکردرحیاط هاوپارکینگ ساختمانهابه وفوریافت میشود.آلودگی ناشی ازریزگردهاکه نیزیک دهه ای هست هرچندیکبارمهمان خوزستانیهاوباپراکندگی بیشتربخش زیادی ازکشورمیباشد،غیرازاین آلودگیهای قیدشده،آلودگی ناشی ازصنایع دیگرهمچون شهرکهای صنعتی وترددخودروهاوخودروهای فرسوده نیزکم نیستند.
وقتی شهروندان اهوازی از مسیراهواز-ملاثانی عبور می کنند متوجه آلودگی ناشی ازنیروگاه رامین خواهندشد (بخصوص درفصل زمستان که محدودیت سوخت گاز باعث می شود ازسوخت مازوت برای تولیدبرق دراین نیروگاه استفاده شود)درحال حاضراستان خوزستان باداشتن 8نیروگاه برق آبی و5نیروگاه حرارتی بترتیب 66.7و18.2درصدبرق کشوردرنوع خود راتامین مینماینددردودهه گذشته با ساختن سدهاونیروگاههای برق آبی جداازتامین انرژی مشکلات متعددی ازقبیل زیست محیطی واجتماعی برای اهالی استان ایجادشده است.
اوج مصرف برق دراستان خوزستان درسال گذشته بیش از به 7هزارمگاوات معادل 15درصد کشوربوده است.براساس بند69ماده واحده بودجه کل کشورکه درسال92به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است وزارت نیروموظف شد علاوه بردریافت به ازای هرکیلوات ساعت برق فروخته شده، مبلغ 30ریال به عنوان عوارض برق درقبوض مربوطه درج وازمشترکین برق باستثنایی مشترکین خانگی روستایی دریافت نمایند.مبلغ دریافت شده مطابق قانون بایستی صرف توسعه انرژیهای نویاتجدیدپذیروخطوط برق روستاهاگردد.
سهم پرداختی عوارض برق دراستان خوزستان باتوجه به مصرفشان معادل 15درصدکل کشوربوده هست اکنون برنامه ریزی های اعلام شده قرار است که در12نقطه استان 12نیروگاه گازی احداث وبه مرحله بهره برداری برسندنیروگاههایی که بااحداث آنهاجداازتامین انرژی واشتغال تعدادی نفر،موجب آلودگی بیشتراستان خواهدشدلذااگربجای احداث این نیروگاههاباتوجه سهم پرداختی عوارض برق سالیانه توسط شهروندان خوزستانی، دولت بسمت سرمایه گذاری انرژیهای نوبرود،هم درتامین انرژی گام برداشته وهم ازآلودگی استان خواهدکاست.
جهت استحضارخوانندگان گرامی این سطوربه بررسی سرمایه گذاری کشورهای همسایه بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس می پردازیم:
"پارک خورشیدی محمدبن راشدآل مکتوم دردبی درمدت کمتر30هفته بابیش از150هزارسلول خورشیدوباظرفیت 13مگاوات احداث وبه بهره برداری رسید.وتوسعه وساخت این پروژه تا1000مگاوات ادامه دارد.
ظرفیت نصب شده سلولهای خورشیدی درکویت کمتراز2مگاوات است،قراراست تاسال 2017به207مگاوات وتا2020به857مگاوات برسد."
"قطرکشوری کوچک باداشتن نفت وگازفراوان بااین وجوددرصددهست نیروگاهی خورشیدی باظرفیت 300مگاوات دردوحه بسازد.وبرنامه درازمدت این کشوربراین هست که به صادرات برق نیزبپردازد."
"عربستان سعودی قصدداردظرفیت سیستمهای فتوولتاییک یاسلولهای خورشیدی خود راتاسال2020به 8گیگاوات رسانده وتا2030به16گیگاوات برساند."
استان خوزستان باتوجه به میزان میانگین تابش خورشیدبیش از280روزآفتابی سالیانه ووجودزمینهای بایروشوره زاریکی ازاستانهای مستعدتاسیس نیروگاههای خورشیدی میباشدامیدوارم دولت تدبیروامیدباوجودمتقاضیان زیادبخصوص پس ازبرجام هرچه سریعتربه این مهم همت بیشتری گمارد وباتوسعه انرژی سبزوپاک برای آلودگی فعلی خوزستان چاره نمایندونه به طمع انرژی ارزان برآلودگی استان بیافزایدچون واقعابرای فرزندانمان دیگرجای برای نفس کشیدن باقی نخواهدماند.


نام:
ایمیل:
* نظر: