جزئیات پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل برای بخش خصوصی


گازهای ارسالی به مشعل واحد بهره‌برداری مارون ۳ در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون قرار دارد. طبق این قرارداد قرار است ۱۵ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز تفکیک‌گر G واحد بهره‌برداری مارون سه به شرکت سرمایه‌گذار هیربد نیرو فروخته شود.

مدت این قرارداد ۵ سال است و طبق این پروژه تاسیسات تقویت فشار گاز جهت شیرین سازی و افزایش فشار گاز دریافتی مراحل اول و دوم تفکیک‌گر G واحد بهره‌برداری با ظرفیت ۱۵ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز، احداث خواهد شد و این گاز به کارخانه گاز و گاز مایع ۴۰۰ جهت فرآوری و تفکیک NGL و گاز سبک ارسال می‌شود.

بر اساس این گزارش، جمع‌آوری گازهای ارسالی به مشعل واحد بهره‌برداری مارون ۶ نیز در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون قرار دارد و طبق این قرارداد ۱۴ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز واحد بهره‌برداری مارون ۶ به شرکت سرمایه‌گذار تامکار گاز فروخته می‌شود. مدت این قرارداد ۵ سال بوده و شرح پروژه به این صورت است که تاسیسات تقویت فشار برای افزایش فشار گاز دریافتی مراحل اول و دوم واحد بهره‌برداری با ظرفیت ۱۴ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز ساخت و راه‌اندازی می‌شود و به کارخانه گاز و گاز مایع ۴۰۰ برای فرآوری و تفکیک NGL و گاز سبک ارسال خواهد شد.

همچنین جمع‌آوری گازهای ارسالی به مشعل واحد بهره‌برداری منصوری در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون است و طبق آن ۱۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز واحد بهره‌برداری منصوری به شرکت سرمایه‌گذار هیربد نیرو فروخته خواهد شد. مدت قرارداد ۵ سال است و طبق آن تاسیسات تقویت فشار برای افزایش فشار گاز دریافتی مراحل اول و دوم واحد بهره‌برداری با ظرفیت ۱۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز ساخته و راه‌اندازی می‌شود و این گاز به کارخانه گاز و گاز مایع ۸۰۰/۷۰۰ برای فرآوری و تفکیک NGL و گاز سبک ارسال می‌شود.