شورای علمی مهندسان آب تشکیل شد


اولین نشست شورای علمی مهندسان آب تشکیل شد.

پس از رخداد چالش های گوناگون محیط زیستی و اعلام ورشکستگی آبی با پیشنهاد بسیاری از کنشگران و اندیشمندان بخش های پیوسته با صنعت آب مبنی بر وجود خلأ فرآیندی میان متولیان دولتی بر انجام مطالعات آماری کاربردی و تهیه استانداردهای لازم، انجمن صنفی مهندسان صنعت آب، بر آن شد که شورای علمی مهندسان آب را تشکیل دهد.

اولین نشست این شورا با حضور کارشناسان برجسته پیوسته صنعت آب از جمله رشته های منابع آب، اقتصاد، محیط زیست، سازه و .... در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۷ در فضایی علمی و فنی تشکیل شد. حاضران در این نشست دغدغه های خود را نسبت به وضعیت چالش برانگیز بخش آب اعلام و بر ضرورت تشکیل شورا و پیگیری های مستمر با هدف کمک به تصمیم گیران و مدیران  منابع آب تاکید کردند.

اعضای این نشست همچنین نسبت به اجرای برخی پروژه ها و طرح های بخش آب که بدون پایه اطلاعات علمی و میدانی ناقض توسعه پایدار کشور بوده‌اند اعلام نگرانی کرده و خواستار بهره گیری عملی و کاربردی از توان و دانش متخصصان حوزه آب به عنوان تصمیم سازان این عرصه با هدف تهیه آمار، اطلاعات و گزارش های کاربردی و اسناد پایه توسعه بر اساس شاخص های توسعه پایدار برای تصمیم سازی و ارایه به مراجع دارای اختیار و صلاحیت شدند.

پس از اعلام آمادگی اعضای این شورا برای صرف تمام توان جهت خروج از چالش های محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار وظایف این شورا تعیین و مورد توافق اعضا قرار گرفت.

تعیین اهم مسائل و موضوعاتی که لازم است مورد واکاوی تخصصی قرار گیرد و استخراج نتایج واکاوی و پیشنهاد آنها به مراکز تصمیم گیری دارای صلاحیت، بررسی فنی سیاست ها و برنامه های کلان  و ارائه آن به دبیرخانه شورا برای تصویب و اقدامات بعدی، تعیین وظایف کارگروه های علمی و  تحلیل قوانین ،طرح های مطالعاتی، اجرایی و در حال بهره برداری به خصوص قوانین راهبردی کشور مانند قوانین بودجه که موثر بر منابع آب و جامعه است و ارسال آن به مراجع ذیربط و آگاه سازی عمومی به عنوان وظایف این شورا تعیین شد.

اکنون می‌توان انتظار داشت با تشکیل شورایی برآمده از آگاهان بخش های گوناگون تخصصی صنعت آب، فصل نوینی در تعاملات تصمیم سازی و تصمیم گیری وگفتگو میان کارشناسان مستقل و بخش دولتی آغاز شود.