انتشار کتاب كاربرد كامپيوتر و محاسبات كوانتومي در شيمي و طراحي دارو
كتاب  تصنيفي" كاربرد كامپيوتر و محاسبات كوانتومي در شيمي و طراحي دارو "با همكاري دكتر مازيار نوعي و دكتر عليرضا عظيمي به عنوان نخستين كتاب علمي تصنيفي دانشگاه آزاد استان خوزستان، به چاپ رسيد، به گزارش سازه نیوز :اين كتاب شامل روش هاي نوين و كاربردي محاسبات كوانتومي  با روش تابع چگالي در زمينه هاي طراحي دارو، طراحي سلول هاي سوختي، طراحي باتر هاي يون سديم و ليتيم، طراحي سنسور ها -جاذب ها و ترانزيستور ها ، و پيش بيني مسير واكنش ها مي باشد، استفاده از اين كتاب به دانشجويان رشته هاي داروسازي،شيمي ، فيزيك ، زيست شناسي و علوم بين رشته ايي شامل بيوشيمي، بيو فيزيك، نانو شيمي، شيمي فيزيك و ساير رشته هاي مرتبط توصيه مي گردد.