دبیر گروه ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مطرح کرد؛
دبیر گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با اعلام بهره‌مندی از تخصص مهندسان ترافیک در طراحی و اجرای طرح های شهری با تصویب الزامات ترافیکی ساختمان‌ها تاکید کرد: ضوابط ترافیکی در اطلس‌مال ۱۰۰ درصد رعایت نشده است.