فراخوان دریافت طرح های فناورانه دانشجویان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تا ۳۱ اردیبهشت ماه اعلام شد.
در دانشگاه تهران؛
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری مردادماه در دانشگاه تهران برگزار می شود.