بحران، واقعيتى اجتناب ناپذير در زندگى اجتماعى است. بحران ها در ذات خود بستر شکل گيـري تهديـدها وفرصت هايي هستند كه بر حسب نوع، شدت و گستره ي محيطي بحران، مـي توانـد نظـام سياسـي و مـديران حاكم را در شرايط دشوار و پرمخاطره اي قرار دهند.
کد خبر: ۵۵۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸