رئیس شورای اسلامی شهر آبادان:
رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: آبادان شهری است که به دلیل بروز جنگ تحمیلی، هنوز خرابیهایش بر جاست و ما همچنان در شرایط باسازی و بعد از جنگ قرار داریم.