۲۹ دی، 'روز هوای پاک' باز هم بهانه ای شد برای مرور شرایط شهری که عنوان آلوده ترین شهر جهان به آن داده شده، و طرح و برنامه هایی که قرار بود آن را از فهرست قرمز خارج کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خواستار توقف آلودگی هوا در نیروگاه رامین شد و گفت: این نیروگاه در صورت ادامه استفاده از سوخت 'مازوت' تعطیل می شود.